Δήμος Καστοριάς: 19.999,64€ για προμήθεια εορταστικού στολισμού

xmas-kastoria-768x427

Δαπάνη 19.999,64 € για την προμήθεια εορταστικού στολισμού αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή, στη Διαύγεια, από το Δήμο Καστοριάς (Δείτε εδώ).

Μια χρονιά όπως η φετινή με τις γνωστές – πρωτόγνωρες συνθήκες, ο εορταστικός στολισμός θα φτιάξει τη διάθεσή και την ψυχολογία μας.

Αν συνυπολογίσουμε πως πρέπει να ξεχάσουμε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και άλλα θεάματα ψυχαγωγίας, τα λαμπάκια στα δέντρα περιμετρικά της λίμνης και ο διάκοσμος στις κολώνες της ΔΕΗ, είναι μια ακτίνα χαράς και γιορτής.

Θα σκεφτείτε «και ποιος θα τα βλέπει» αφού απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9 μέχρι τα ξημερώματα ( και κανείς δεν ξέρει για πόσο διάστημα θα ισχύει αυτό το μέτρο);

Από τα παράθυρα λοιπόν θα τα απολαμβάνουν οι τυχεροί που έχουν θέα. Για τους υπόλοιπους ελπίζουμε να μεριμνήσει το αρμόδιο τμήμα και να προβλέψει στολισμό ακόμα και σε στενά δρομάκια, αφού φέτος τουρίστες η πόλη δε θα έχει, άρα θα πρέπει οι κάτοικοι να τον χαρούν και μάλιστα μέσα από τα σπίτια τους (τα οποία ελπίζουμε να στολίσουν λίγο περισσότερο φέτος).

Οι μέρες περνάνε, τα καταστήματα και κάποια μπαλκόνια άρχισαν να φωτίζονται, ώρα για στολισμό στην μελαγχολική Καστοριά των Χριστουγέννων 2020….

Η ανάρτηση στη Διαύγεια:


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 66-67 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,
β) Της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018
(Α’ 133) και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019
γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145)
δ) του νόμου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4, 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Εργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών.
2. Την υπ’ αριθ. 18/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΗ4Ω6Υ-092) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020.
3. Το Πρωτογενές αίτημα περί της αναγκαιότητας Προμήθεια εορταστικού στολισμού.
4. Το υπ’ αριθ.36.953 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης Προμήθεια εορταστικού στολισμού.
5. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

marmaga

Ο marmagas είναι ο δημιουργός του blog tismarmagas.wordpress.com. Μετά την επιτυχημένη πορία 2 χρόνων μετέφερε όλα του τα άρθρα στο ανανεωμένο πλέον marmaga.net...