Αντικατάσταση διπλώματος: Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Αντικατάσταση διπλώματος:  Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Αντικατάσταση διπλώματος με νέου τύπου (Κοινοτικού τύπου)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για την αντικατάσταση του παλιού σας διπλώματος με νέου τύπου είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση εκτύπωσης νέας άδειας οδήγησης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί είτε ηλεκτρονικά ή και επιτόπου.
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (καλό είναι να έχετε μαζί σας και το πρωτότυπο σε περίπτωση που ζητηθεί).
 • Φωτοτυπία του παλιού διπλώματος (πρέπει να είναι σε ισχύ, δηλαδή να μην έχει λήξει).
 • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) αξίας 30 ευρώ το οποίο εκδίδεται μέσω www.gsis.gr με αιτιολογία “Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης” (Κωδικός τύπου: 28) και πληρώνεται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. Κατόπιν εκτυπώνεται για να προσκομιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία με προδιαγραφές διαβατηρίου
 • Σε περίπτωση που αυτός που κάνει την αίτηση δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομίσει και φωτοτυπία της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (π.χ. άδεια εργασίας), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον:

Α) 95 μέρες πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν και

Β)185 μέρες πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους των υπόλοιπων χωρών.

 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος που κάνει την αίτηση δεν είναι Έλληνας υπήκοος και ταυτόχρονα είναι σπουδαστής ή μαθητής, πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας από τη σχολής ή το σχολείο με ημερομηνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης.

Αντικατάσταση διπλώματος λόγω φθοράς ή απώλειας

Σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί το δίπλωμά σας, για να το ξαναβγάλετε θα χρειαστεί να μαζέψετε τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εκτύπωσης νέας άδειας οδήγησης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί είτε ηλεκτρονικά ή και επιτόπου.
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (καλό είναι να έχετε μαζί σας και το πρωτότυπο σε περίπτωση που ζητηθεί).
 • Φωτοτυπία του παλιού φθαρμένου διπλώματος (πρέπει να είναι σε ισχύ, δηλαδή να μην έχει λήξει) σε περίπτωση αλλαγής λόγω φθοράς. Προφανώς σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω κλοπής το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν ζητείται.
 • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) αξίας 30 ευρώ το οποίο εκδίδεται μέσω www.gsis.gr με αιτιολογία “Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης” (Κωδικός τύπου: 28) και πληρώνεται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. Κατόπιν εκτυπώνεται για να προσκομιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) αξίας 9,02 ευρώ το οποίο εκδίδεται μέσω www.gsis.gr με αιτιολογία “Αντίγραφο εντύπου Άδειας Οδήγησης” (Κωδικός τύπου: 66) και πληρώνεται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. Κατόπιν εκτυπώνεται για να προσκομιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία με προδιαγραφές διαβατηρίου
 • Σε περίπτωση που αυτός που κάνει την αίτηση δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομίσει και φωτοτυπία της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (π.χ. άδεια εργασίας), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 95 μέρες πριν την υποβολή της αίτησης για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν ή 185 μέρες για όλους τους υπόλοιπους.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος που κάνει την αίτηση δεν είναι Έλληνας υπήκοος και ταυτόχρονα είναι σπουδαστής ή μαθητής, πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας από τη σχολής ή το σχολείο με ημερομηνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης

Leave a Comment